loại 3D Xổ số trò chơi

 1. Chữ số
 2. Tổng số & Tầm
 3. Nhóm Nhiều
 4. Nhóm Độc thân
 5. Chữ số
 6. 1. Digit – Single Digit

 

‘Chơi’ chọn con số duy nhất của 0-9 (chữ số đầu tiên, thứ hai và thứ ba) .Hasil penarikan

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

5 8 3

Thí dụ :

Người chơi chọn chữ số thứ hai, số 8. Quỹ @ $ 100, Tỷ lệ @ 8.5. Kết quả của các cổ phần, ‘Thủ’ thắng $ 850

 

 1. 2. Digits – Một số chữ số

Người chơi chọn một vài chữ số 0-9 (chữ số đầu tiên, thứ hai và thứ ba)

Ví dụ: ‘Thủ’ chọn chữ số thứ hai, con số 8, 5 và 3. Với tỷ lệ cược @ 8.5, quỹ @ $ 50, tổng quỹ $ 150 (3 cược giá trị X mỗi đặt cược). Kết quả của các cổ phần, nếu chữ số thứ hai của số 8 sau đó là ‘chơi’ thắng $ 425.

1.3. Angka Parlay – chữ số đơn

‘Chơi’ chọn một con số từ 0 – 9 (chữ số đầu tiên, thứ hai và thứ ba). memilih angka Tunggal dari 0-9 (Digit Pertama, kedua dan ketiga). số chữ số được lựa chọn tại mỗi PHẢI được chính xác với kết quả để giành chiến thắng.

Ví dụ 1: ‘Thủ’ chọn chữ số đầu tiên 5, chữ số thứ hai số 8 và số chữ số thứ ba 3. Với một quỹ @ $ 10 tỷ lệ cược @ 850 thì kết quả của cược, ‘Thủ’ giành chiến thắng $ 8500.

Ví dụ 2: Player chọn chữ số đầu tiên là số 5, số thứ hai là số 8 và chữ số thứ ba là số 2. @ $ 10 Tỷ lệ @ 850 thì kết quả của cược, ‘Thủ’ bị mất (Chỉ có chữ số đầu tiên và thứ hai là chính xác và thứ ba chữ số là không phù hợp).

1.4. Angka Parlay – Một số chữ số

Đối với ‘Thủ’ một số chữ số chọn một số duy nhất hoặc nhiều số từ 0 – 9. số cá cược kết hợp sẽ được tính toán dựa trên các số liệu đã được lựa chọn bởi các ‘Thủ’. Điểm nhiều lựa chọn sẽ hình thành sự kết hợp hơn. Nhiều cược được đặt, những cơ hội lớn hơn của chiến thắng. số chữ số được lựa chọn tại mỗi PHẢI phù hợp với các kết quả để giành chiến thắng.

Ví dụ: Dưới đây là lựa chọn của người chơi:

Digit đầu tiên: 8, 5 dan 3.

chữ số thứ hai: 8

chữ số thứ ba: 1, 7 dan 3.

9 số cá cược [8, 8,1 | 8,8,7 | 8, 8, 3 | 5, 8,1 | 5,8,7 | 5, 8, 3 | 3, 8,1 | 3,8,7 | 3,8, 3]

Với một quỹ @ $ 10 tỷ lệ cược @ 850, tổng số vốn là $ 90 (9 cược giá trị X mỗi đặt cược). Nếu kết quả của các cổ phần 5, 8, 3, sau đó là ‘chơi’ thắng $ 8,500

1.5. Angka – Big nhỏ

Nhỏ: Số 0-4

Big: Số 5-9

Player sẽ giành chiến thắng nếu kết quả phù hợp với kết quả.

Ví dụ: ‘Thủ’ chọn chữ số lớn như chữ số đầu tiên của họ. Với một giá trị @ $ 100, tỷ lệ cược @ 1,95, thì kết quả của cược ‘Thủ’ giành chiến thắng $ 195.

1.6. Con số – Odd hoặc Thậm chí

Odd: 1, 3,5,7,9

Ngay cả: 0, 2,4,6,8

Player sẽ giành chiến thắng nếu số kết quả

‘Chơi’ sẽ giành chiến thắng nếu các con số hiện phù hợp với các kết quả.

Ví dụ: ‘Thủ’ chọn số lẻ như các chữ số đầu tiên của họ. Với một giá trị @ $ 100, tỷ lệ cược @ 1,95, thì kết quả của cược ‘Thủ’ thắng $ 195.

1.7. Hình Parlay – Nhỏ lớn / Lẻ chẵn

‘Chơi’ chọn 2 hoặc 3 chữ số kết hợp của Big nhỏ / Lẻ chẵn. Tất cả kết hợp được lựa chọn phải phù hợp với kết quả chiến thắng.

Thí dụ:

‘Chơi chọn chữ số là dưới đây:

chữ số đầu tiên: Besar

Thứ hai chữ số: Ngay cả

chữ số thứ ba: nhỏ

Với giá trị @ $ 100, tỷ lệ cược @ 6.3 kết quả của cược, ‘Thủ’ thắng $ 630

1.8. Hình cặp / điểm giống hệt

Ví dụ các hình cặp / điểm giống nhau: 1,1 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,9 | 0,0

‘Chơi’ giành chiến thắng khi kết quả có một cặp số / giống hệt nhau, mà không cần phải nhìn thấy từ đơn đặt hàng.

Ví dụ: ‘Thủ’ đặt cược vào một cặp số. Với một giá trị @ $ 100, tỷ lệ cược @ 2.8, thì kết quả của cược, ‘Thủ’ giành chiến thắng $ 280. nếu việc thu hồi là kết quả của:

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

8 5 8

Ghi chú: Nếu kết quả của việc thu hồi là bộ ba / ba của một loại thì ‘Thủ’ mất.

1.9. Triplet / Ba của một loại

Ví dụ về Triplet / Ba của một loại: 1,1,1 | 2,2,2 | 3,3,3 | 4,4,4 | 5,5,5 | 6,6,6 | 7,7,7 | 8,8,8 | 9,9,9 | 0,0,0 ‘Thủ’ giành chiến thắng nếu kết quả là một Triplet / Ba của một loại

Ví dụ: ‘Thủ’ cược vào bộ ba / số bộ ba. Với một giá trị @ $ 100, tỷ lệ cược @ 70, sau đó là kết quả của cược ‘Thủ’ giành chiến thắng $ 7000 nếu việc thu hồi là kết quả của:

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

8 8 8

1.10 Ba của một loại Straight

Ba của một loại thẳng là một trò chơi mà số thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. thắng ‘Chơi’ khi cả ba chữ số tuần tự số kết quả. Ví dụ về số tuần tự là 1, 2, 3 hoặc 3, 2.1 và nhiều hơn nữa. Trường hợp ngoại lệ áp dụng cho các số 9, 0, 1 không có thứ tự.

Ví dụ: ‘Thủ’ đặt cược vào số Straight. Với một giá trị @ $ 50, tỷ lệ cược @ 50, thì kết quả của cược ‘Thủ’ giành chiến thắng $ 650 nếu kết quả rút tiền:

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

6 7 8

 

1.11 bán thẳng các chữ số / hai chữ số thẳng

bán thẳng hoặc thẳng hai số trò chơi là hai số liên tiếp trong một chuỗi / đặt hàng. ‘Chơi’ chiến thắng khi 2 của 3 chữ số kết quả trong một hàng và tuần tự. Ví dụ về các số thứ tự 1,2,9, | 1,7,8 | 2,3,5 | 4,8,9 | 7,0,1 và những người khác. Trường hợp ngoại lệ, kết quả cần thiết là 9,0,1 ‘Thủ’ sẽ giành chiến thắng trong số kết hợp bán thẳng 9.0 hoặc 0.1

Ví dụ: ‘Thủ’ đặt cược vào một số bán thẳng. Với một giá trị @ $ 50, tỷ lệ cược @ 5, kết quả của cược ‘Thủ’ giành chiến thắng $ 100 nếu kết quả nếu kết quả rút tiền:

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

6 7 0

1.12 Số khác / Số ngẫu nhiên

số khác trò chơi / số ngẫu nhiên là tất cả các số ba chữ số kết quả không ghép, Triplet / bộ ba, thẳng và bán Straight.

Ví dụ: ‘Thủ’ đặt cược vào con số khác. Với một giá trị @ $ 50, tỷ lệ cược @ 1.5, thì kết quả của cược ‘Thủ’ thắng $ 125 nếu kết quả rút tiền:

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

6 5 0

 

 1. Tổng số & Tầm

2.1. Chính xác Tổng số kết quả

‘Chơi’ chọn đúng số lượng 3 kết quả số liệu của các số từ 0 – 27. ‘Thủ’ sẽ giành chiến thắng khi các cổ phần theo các dãy số.

[Digit 1 + 2 + chữ số chữ số 3] = Tổng số tiền

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

 

rút quả

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

5 8 3

Nếu người chơi chọn tổng số 16, với giá trị @ 20, tỷ lệ cược @ 12.8

Sau đó tổng của 8 + 5 + 3 = 16 ‘Thủ’ thắng $ 220

2.2. Big nhỏ Tổng số tiền

Một lượng nhỏ: quả nhỏ ≤ 13

Số tiền lớn: kết quả Big ≥ 14 [Digit 1 + 2 + chữ số chữ số 3] = Số kết quả lớn hoặc nhỏ

rút quả

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

5 8 3

Nếu ‘Chơi’ chọn số lượng lớn, có giá trị @ $ 100, tỷ lệ cược @ 1,95

Sau đó tổng của 8 + 5 + 3 = 16 ‘Thủ’ thắng $ 195

2.3. Odd Ngay cả quả

số lẻ: Số với số tiền lẻ

Thậm chí số: Số với số lượng còn

[Digit 1 + 2 + chữ số chữ số 3] = Số tiền lẻ hoặc thậm chí dẫn

 

kết quả rút

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

5 8 3

Nếu ‘Thủ’ chọn số thậm chí còn có giá trị @ $ 100, tỷ lệ cược @ 1,95

Sau đó, các bản tóm tắt của 5 + 8 + 3 = 16, ‘Thủ’ giành chiến thắng $ 195

2.4. Parlay kết quả nhỏ Số tiền lớn Lẻ chẵn

Trò chơi này là một sự kết hợp của một số lượng lớn hay nhỏ và / hoặc số lẻ hoặc thậm chí.

Odd Số tiền lớn: Tổng của các kết quả của 3 chữ số là ≥ 14 (số lẻ).

Ngay cả số tiền khổng lồ: Tổng của các kết quả của 3 chữ số là ≥ 14 (số chẵn).

Số nhỏ lẻ: Tổng số của ba kết quả là chữ số ≤ 13 (số lẻ).

Ngay cả số tiền nhỏ: Tổng của các kết quả của 3 chữ số là ≤ 13 (số chẵn).

Ví dụ: ‘Thủ’ chọn Parlay Số tiền lớn với tổng số chẵn (Kết quả là số lượng lớn và thậm chí cả số) giá trị @ $ 100, Odd @ 03:40. Sau đó tổng của 5 + 8 + 3 = 16 (số lượng lớn và thậm chí con số, ‘Thủ’ giành chiến thắng $ 340.

2.5. Tổng số kết quả Khoảng 0 – 4 Tháng ba – 8 tháng 7 – 12-ngày 15 Tháng 11 16-19 20-23 24-27

‘Chơi’ sẽ giành chiến thắng nếu họ chọn tổng phạm vi chính xác của 3 chữ số.

kết quả rút

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

5 8 3

Nếu ‘Chơi’ chọn tổng cộng khoảng 16-19, với một giá trị @ $ 20 tỷ lệ 03:50. Sau đó tổng của 8 + 5 + 3 = 16 ‘Thủ’ thắng $ 70.

 

 1. Nhiều Nhóm

3.1. Nhóm 2 – Nhiều ‘Thủ’ phải chọn hai hoặc nhiều số ‘Thủ’ sẽ giành chiến thắng nếu số được lựa chọn phù hợp với kết quả của hai chữ số cuối cùng (chữ số thứ hai và thứ ba] và không ghép / số giống hệt nhau.

kết quả rút

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

5 8 3

Ví dụ 1: ‘Thủ’ chọn số 3, 8; với một giá trị @ $ 10 tỷ lệ cược @ 30, thì kết quả của cược, ‘Thủ’ giành chiến thắng $ 300.

Ví dụ 2: ‘Thủ’ chọn các con số sau 3, 5, 8. Với giá trị của các cược 3 [3.5 | 5.8 | 8.3]. Nếu giá trị @ $ 20 tỷ lệ cược @ 30, tổng trị giá $ 60 (ba lô X giá trị cho mỗi đặt cược)

kết quả rút

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

5 8 8

ông là kết quả của một đặt cược, (5, 8) thua ‘Thủ’ [2 chữ số cuối cùng là một số giống hệt nhau]

kết quả rút

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

8 5 8

Kết quả của việc đặt cược, (5, 8) sau đó chiến thắng của Thủ ‘[2 chữ số cuối KHÔNG ghép / số giống hệt nhau]

Kết quả của việc đặt cược, ‘Thủ’ giành chiến thắng $ 300 ($ 20 X 30 lẻ)

3.2 Nhóm 3 X 3 – Nhiều

‘Chơi’ PHẢI chọn 2 chữ số hoặc nhiều hơn. Các kết quả được rút ra phải có một số khác nhau và hai số là giống nhau, bất kể trình tự. Để giành chiến thắng, những con số được lựa chọn phải là một trong những kết quả rút ra.

Ví dụ: ‘Thủ’ chọn những con số 0, 3, 8 với một giá trị @ $ 10, tổng số đặt cược là 6, với Odds @ 285, và tổng giá trị $ 120 (6 cược vốn X mỗi đặt cược)

kết quả rút

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

3 8 8

Vì vậy, các cầu thủ giành được 2850 $ [$ 10 X 285]

Kết quả của việc rút ‘Thủ’ mà chọn số 3, 8 với một số lượng tương đương / giống hệt nhau.

Lưu ý: Nếu việc rút là một bộ ba / ba của một loại và bao gồm số lựa chọn, sau đó là ‘Thủ’ sẽ bị mất. Ví dụ: kết quả 3,3,3 | 8,8,8 | 0,0,0

3.3 Nhóm 3 X 6 – Nhiều

‘Chơi’ PHẢI chọn 3 chữ số hoặc nhiều hơn. Kết quả rút tiền có số tiền khác nhau, không có thứ tự. Để giành chiến thắng, những con số được lựa chọn phải là một trong những kết quả rút ra.

Ví dụ: ‘Thủ’ chọn những con số 0, 3, 5, 8 với giá trị @ $ 20, số tiền đặt cược là 4 tỷ lệ cược @ 140, tổng giá trị $ 80 [4 cược mỗi cá cược vốn]

kết quả rút

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

5 8 3

‘Chơi’ thắng $ 2,800, nếu kết quả là giữa số giữa kết quả của số cầu thủ của choosen (con số 3,5,8) và không giống nhau.

Lưu ý: Nếu việc rút là một bộ ba / ba của một loại và trong số đó là một con số được chọn, sau đó là ‘Thủ’ sẽ bị mất. Ví dụ: Kết quả 3,3,3 | 8,8,8 | 0,0,0

 1. Nhóm Độc thân

4.1. Nhóm 2-Single

‘Chơi’ phải chọn hai hoặc nhiều số cho các chữ số thứ hai và thứ ba. ‘Chơi’ sẽ giành chiến thắng nếu các con số được lựa chọn là trận đấu với kết quả của việc rút.

Lưu ý: Cặp / Hình trùng và không phải là một cặp / số khác nhau.

Thí dụ :

Đối với người chơi chữ số thứ hai chọn 3, 8.

Đối với người chơi chữ số thứ hai lựa chọn 2, 8.

Tổng cược 4 [3, 2 | 3, 8 | 8, 2 | 8, 8]

Giá trị @ $ 10, tổng giá trị đặt cược $ 40 [4 cược giá trị X mỗi cược]

 1. Nếu kết quả của một cặp / tương tự hoặc giống hệt con số.

kết quả rút

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

5 8 8

Nếu kết quả của những con số cặp / bằng và phù hợp với các số được lựa chọn ‘Thủ’. Các ‘Thủ’ giành chiến thắng 700 $ [$ 10 X 70 (tỷ lệ cược cặp / trận đấu atau identicaly)].

 1. Nếu kết quả là một cặp / trận đấu hoặc các số khác nhau.

kết quả rút

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

5 3 8

Nếu kết quả không phải là một con số mà cặp / trận đấu và phù hợp với các cầu thủ số được lựa chọn, sau đó là ‘Thủ’ giành chiến thắng $ 300 [$ 10 X 30 (không ghép / trận đấu atau tỷ lệ khác nhau)].

Lưu ý: Nếu việc rút là một bộ ba / ba của một loại và bao gồm số lựa chọn, sau đó là ‘chơi’ sẽ giành chiến thắng.

Nhóm 3 X 3 – Single

‘Chơi’ PHẢI chọn một số duy nhất / đơn từ một số chữ số [chữ số đầu tiên, chữ số thứ hai, chữ số thứ ba] với các số 2 chữ số phải giống nhau / giống hệt nhau. Các kết quả được rút ra phải có một số khác nhau và hai số là giống nhau, không phải là một chuỗi. Để giành chiến thắng, các giá trị được chọn phải có từ kết quả rút ra.

thí dụ:

‘Chơi’ chọn chữ số đầu tiên 0, chữ số thứ hai 0 và chữ số thứ ba là 8.

giá trị @ $ 20 Tỷ lệ @ 285

kết quả rút

Chữ số 1 chữ số 2 chữ số 3

0 8 0

‘Chơi’ sẽ giành chiến thắng nếu kết quả lựa chọn giữa số 0 và 8

Lưu ý: Nếu kết quả hòa là một bộ ba / ba của một loại, ‘Thủ’ sẽ bị mất.

Lưu ý quan trọng: Tất cả các tỷ lệ cược được hiển thị trên trang này chỉ là một ví dụ và không được coi là một tỷ lệ cược hợp lệ trong các trò chơi thực tế.