Thông tin & Games Giới hạn

PT Suite:

Roulette: min. Rp8.000, tối đa. Rp3.000.000

Blackjack: min. Rp100.000, tối đa. Rp3.000.000

Baccarat: min. Rp10.000, tối đa. Rp100.000.000

Casino Hold'em: min. Rp100.000, tối đa. Rp1.000.000

Sic Bo: min. Rp15.000, tối đa. Rp3.000.000

AB Suite:

Baccarat: min. Rp20.000, tối đa. Rp200.000.000

Rồng Hổ: min. Rp20.000, tối đa. Rp200.000.000

Roulette: min. Rp20.000, tối đa. Rp200.000.000

Sic Bo: min. Rp20.000, tối đa. Rp200.000.000

AG Suite:

Baccarat: min. Rp40.000, tối đa. Rp100.000.000

MiCard Baccarat: min. Rp40.000, tối đa. Rp100.000.000

Roulette: min. Rp40.000, tối đa. Rp100.000.000

Rồng Hổ: min. Rp40.000, tối đa. Rp100.000.000

Sic Bo: min. Rp40.000, tối đa. Rp100.000.000

Opus Suite:

Baccarat: min. Rp10.000, tối đa. Rp150.000.000

Rồng Hổ: min. Rp15.000, tối đa. Rp120.000.000

Sic Bo: min. Rp10.000, tối đa. Rp120.000.000

Roulette: min. Rp10.000, tối đa. Rp120.000.000

3 Hình: min. Rp15.000, tối đa. Rp50.000.000

Đen jack: min. Rp15.000, tối đa. Rp15.000.000

Xổ số kiến ​​thiết: min. Rp2.000, tối đa. Rp15.000.000

855 Suite:

Baccarat: min. Rp20.000, tối đa. Rp14.000.000

Rồng Hổ: min. Rp20.000, tối đa. Rp3.200.000

Sic Bo: min. Rp2.000, tối đa. Rp4.000.000

Roulette: min. Rp2.000, tối đa. Rp4.000.000

Fan Tan: min. Rp6.000, tối đa. Rp6.000.000

BBIN Suite:

Baccarat: min. Rp2.000, tối đa. Rp70.000.000

Sic Bo: min. Rp2.000, tối đa. Rp70.000.000

Roulette: min. Rp2.000, tối đa. Rp70.000.000

Texas Hold'em: min. Rp2.000, tối đa. Rp70.000.000

Rồng Hổ: min. Rp2.000, tối đa. Rp70.000.000

3 Ảnh: min. Rp2.000, tối đa. Rp70.000.000

Fan Tan: min. Rp2.000, tối đa. Rp70.000.000

Se Die: min. Rp2.000, tối đa. Rp70.000.000

Bull Bull: min. Rp2.000, tối đa. Rp70.000.000

Blackjack Unlimited: min. Rp2.000, tối đa. Rp70.000.000

Ôn Châu Pai Gouw: min Rp2.000, tối đa. Rp70.000.000

Mahjong gạch: min. Rp20.000, tối đa. Rp70.000.000