dội lại

Fan tan (番 攤) là một trò chơi truyền thống của Trung Quốc mà chơi trên một bề mặt phẳng với một cốc và hạt nhựa nhỏ. Vào những năm đầu của trò chơi này, hạt được sử dụng làm bằng xương và ngà voi. Ở những nơi khác, có rất nhiều thiết bị được sử dụng để chơi Fan Tan,...