Đăng nhập để kiểm tra trạng thái cân bằng của bạn

Sau khi bạn đăng nhập, các hình ảnh như trên sẽ xuất hiện. Sau đó, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng

như ví dụ trên.